ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนิษฐา หมวกทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายรัฐปราชญ์ ทาจำปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

กานต์พิธาน สิมมา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2