ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนิษฐา หมวกทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายรัฐปราชญ์ ทาจำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุดารัตน์ แหวนเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Jane ferlyn R.salili
ครูต่างชาติ