ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนิษฐา หมวกทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายรัฐปราชญ์ ทาจำปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

กานต์พิธาน สิมมา
พนักงานราชการ

Mr. Alvin