กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายรัฐปราชญ์ ทาจำปา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0970571134
อีเมล์ : thajampa@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ แหวนเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0973313772
อีเมล์ : hmiwsudarat@gmail.com

นางสาวจิรภิญญา เจริญภูมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Jane ferlyn R.salili
ครูต่างชาติ