ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปฏิญญา คำนวนชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุ้งดาว ปิติพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางกณิษฐา หมวกทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางแสงดาว โฉมฉาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นายประกาศิต จันทนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายฐนพล โสแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป