ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายรัฐปราชญ์ ทาจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 สิงหาคม 2553 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สพม.4 (สระบุรี-ปทุมธานี) ครูผู้ช่วย
11 สิงหาคม 2552 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สพม.4 (สระบุรี-ปทุมธานี) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล