ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อรรถกร แก้วเปี้ย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สิริวิมล สุริพล
ครูผู้ช่วย

นายคมกริช เกษฎา
ครูอัตราจ้าง งบประมาณสพฐ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4