ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอรรถพล บุญเลิศธนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อรรถกร แก้วเปี้ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิริพร สุรินทร์
ลูกจ้าง งบสพฐ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

สิริวิมล สุริพล
ครูผู้ช่วย