ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอรรถพล บุญเลิศธนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศิริพร สุรินทร์
ครูอัตราจ้าง

อรรถกร แก้วเปี้ย
ครูผู้ช่วย