ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

อรรถกร แก้วเปี้ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

สิริวิมล สุริพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3