ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อรรถกร แก้วเปี้ย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สิริวิมล สุริพล
ครูผู้ช่วย

นางสุภมาส จันทวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายคมกริช เกษฎา
ครูอัตราจ้าง งบประมาณสพฐ

นางสรชา ท้าวธรรมศรี
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงษ์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง