ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2