ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุขสันต์ สมานมิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ว่าที่ พ.ต.ธีระเดช มาช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ครูณัฐพนธ์ คัมภิรานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4