ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประดิษฐ์ รัตนมรรคคา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ พ.ต.ธีระเดช มาช่วย
ครู คศ.3

นายสุขสันต์ สมานมิตร
ครูผู้ช่วย