ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบลรัตน์ มอญรัต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประกาศิต จันทนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางกัญญ์กุลณัช มั่งมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2