ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบลรัตน์ มอญรัต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประกาศิต จันทนา
ครู คศ.1

นางกัญญ์กุลณัช มั่งมี
ครู คศ.1