กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอุบลรัตน์ มอญรัต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0870919849
อีเมล์ : ubolrat849@gmail.com

นายประกาศิต จันทนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางกัญญ์กุลณัช มั่งมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0895607099
อีเมล์ : tachanan.bipu@hotmail.com