ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ้งดาว ปิติพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปรีดา ศรีตำแย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอธิพงศ์ ประยงค์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุภมาส ศรีจันทวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิติพร มาลาชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอภิสิทธ์ บุญมาพิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธนาดุลย์ ศรีคำภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3