ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ้งดาว ปิติพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปรีดา ศรีตำแย
ครู คศ.1

นางสาวเกตุแก้ว ยิ่งยืนยง
ครู คศ.1

นายอธิพงศ์ ประยงค์กุล
ครู คศ.1