กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ้งดาว ปิติพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0917167281
อีเมล์ : p.rungdao2511@gmail.com

นางสาววรวีร์ สัทธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0616235383
อีเมล์ : K123SU @hotmail.com

นายปรีดา ศรีตำแย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0946636554
อีเมล์ : preeda201125@gmail.com

นายอธิพงศ์ ประยงค์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0837270797
อีเมล์ : Athipong.me@gmail.com

นางสุภมาส ศรีจันทวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0899499507
อีเมล์ : supamas.c@hotmail.co.th

นางสาวนิติพร มาลาชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : nitiphorn.m@obec.moe.go.th

นายอภิสิทธ์ บุญมาพิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0900283XXX
อีเมล์ : Apisit.bunm@obec.moe.go.th

นายธนาดุลย์ ศรีคำภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0926470973