ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายฐนพล โสแพทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพิณทิพย์ วิจิตรกลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอาทิตญา คำพุฒ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2