ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายฐนพล โสแพทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิณทิพย์ วิจิตรกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอาทิตญา คำพุฒ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4