ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายฐนพล โสแพทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิณทิพย์ วิจิตรกลาง
ครู คศ.1

นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะ
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตญา คำพุฒ
ครูผู้ช่วย