ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแสงดาว โฉมฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูพิชามญชุ์ ป้อมลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภาณุมาศ เทพสุริทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4