ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแสงดาว โฉมฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์
ครู คศ.1

ครูพิชามญชุ์ป้อมลอย
ครูผู้ช่วย