ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแสงดาว โฉมฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ครูพิชามญชุ์ ป้อมลอย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1