ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปฏิญญา คำนวนชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุ้งดาว ปิติพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางกณิษฐา หมวกทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางแสงดาว โฉมฉาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นายประกาศิต จันทนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายฐนพล โสแพทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน