ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางปราณี ลายเสือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประกาศิต จันทนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป

นางรุ้งดาว ปิติพร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ

นางกณิษฐา หมวกทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางแสงดาว โฉมฉาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล

นายฐนพล โสแพทย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน