จดหมายข่าวกิจกรรม
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ร่วมไหว้พระพุทธนรเสฏฐ์เศวตวิทยคุณ เนื่องในโอกาสวางป้ายชื่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จัดประชุมหาข้อสรุปเปิดภาคเรียนกับทุกภาคส่วน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ร่วมส่งคุณครูสุขสันต์ สมานมิตร และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๒ จำนวน ๓๕๔ คน
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
วางพวงมาลาน้อมรำลึกฯ "ในหลวง ร.๙"
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
อบรมออนไลน์ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
รับการนิเทศกำกับติดตาม
รับมอบอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมงานกวนกระยาสารทประจำปี 2564
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกคองและนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
นิเทศการสอนออนไลน์
มอบน้ำให้ศูนย์พักคอย
รับการประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC+)
มอบสมุดและอุปกรณ์การเรียน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/64
รับมอบตัวนักเรียน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ( จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง )
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน 1/2564