แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้งานใบลานบ้านป่าลานหินดาด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี