แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องคณิตศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนปัญญาภิวัฒน์