ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
ข้อมูลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

 
 

ชาย

หญิง

รวม

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

8

10

18

1

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11

6

17

1

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

24

24

48

2

 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

43

40

83

4

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

48

82

130

3

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

21

51

72

3

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

27

37

64

3

 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

96

170

266

9

 

รวม

139

210

349

13

 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565