หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร  1)  วิทย์ - คณิต
               2)  คณิต -  ภาษา
               3)  คู่ขนานปัญญาภิวัฒน์ (ทวิภาคี)
               4)  ศิลป์ - เทคโนโลยี