ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประมูลร้านขายอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 96
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 46
ดาวน์โหลด ใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.41 KB 127
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.25 KB 115
วารสารวังม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 2902
SAR คุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 993 KB 186
รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนตุลาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 2279
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีฟ้า ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 532
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีเหลือง ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 278
ใบประกาศผลคะแนน 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270 KB 238
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.5 KB 241
ร่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.22 KB 229
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 903 KB 1383
รวมรูปประเมิน สมศ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 949.82 KB 275
แนวทางการนำจุดเน้น นักเรียนสู่การปฎิบัติ 465
งานวิชาการ
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.1 KB 18
พฤกษศาสตร์ก7-003 66
สวนพฤกษศาสตร์ ครูปรีดา ศรีตำแย 79
งานบุคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 76
กิจการนักเรียน
แบบรายงานวัยรุ่นฯ เขตสุขภาพที่4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 2
SDQ ใหม่ (version 1)_กรมสุขภาพจิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 3
WS_M2 4