ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประมูลร้านขายอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 39
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 23
ดาวน์โหลด ใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.41 KB 103
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.25 KB 92
วารสารวังม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 2280
SAR คุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 993 KB 160
รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนตุลาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 1313
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีฟ้า ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 506
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีเหลือง ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 258
ใบประกาศผลคะแนน 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270 KB 215
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.5 KB 223
ร่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.22 KB 206
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 903 KB 1360
รวมรูปประเมิน สมศ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 949.82 KB 253
แนวทางการนำจุดเน้น นักเรียนสู่การปฎิบัติ 443
งานวิชาการ
พฤกษศาสตร์ก7-003 41
สวนพฤกษศาสตร์ ครูปรีดา ศรีตำแย 50
งานบุคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 51