ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประมูลร้านขายอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 157
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 85
ดาวน์โหลด ใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.41 KB 181
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.25 KB 156
วารสารวังม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 3211
SAR คุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 993 KB 235
รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนตุลาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 2569
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีฟ้า ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 578
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีเหลือง ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 316
ใบประกาศผลคะแนน 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270 KB 277
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.5 KB 281
ร่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.22 KB 268
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 903 KB 1419
รวมรูปประเมิน สมศ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 949.82 KB 327
แนวทางการนำจุดเน้น นักเรียนสู่การปฎิบัติ 513
งานวิชาการ
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.1 KB 56
พฤกษศาสตร์ก7-003 104
สวนพฤกษศาสตร์ ครูปรีดา ศรีตำแย 114
งานบุคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 117
กิจการนักเรียน
แบบรายงานวัยรุ่นฯ เขตสุขภาพที่4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 46
SDQ ใหม่ (version 1)_กรมสุขภาพจิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 58
WS_M2 40