ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประมูลร้านขายอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 118
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 66
ดาวน์โหลด ใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.41 KB 148
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.25 KB 140
วารสารวังม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 2968
SAR คุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 993 KB 205
รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนตุลาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 2335
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีฟ้า ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 549
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีเหลือง ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 297
ใบประกาศผลคะแนน 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270 KB 259
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.5 KB 259
ร่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.22 KB 248
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 903 KB 1401
รวมรูปประเมิน สมศ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 949.82 KB 296
แนวทางการนำจุดเน้น นักเรียนสู่การปฎิบัติ 484
งานวิชาการ
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.1 KB 37
พฤกษศาสตร์ก7-003 86
สวนพฤกษศาสตร์ ครูปรีดา ศรีตำแย 97
งานบุคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 97
กิจการนักเรียน
แบบรายงานวัยรุ่นฯ เขตสุขภาพที่4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 28
SDQ ใหม่ (version 1)_กรมสุขภาพจิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 37
WS_M2 23