ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

8

10

18

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11

6

17

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

24

24

48

2

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

43

40

83

4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

48

82

130

3

มัธยมศึกษาปีที่ 5

21

51

72

3

มัธยมศึกษาปีที่ 6

27

37

64

3

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

96

170

266

9

รวม

139

210

349

13