ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1. นายจำนง

จุลอำพันธ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2. นางสำเนียง

กลิ่นขจร

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นายประดิษฐ์

รัตนมรรคคา

กรรมการผู้แทนครู

4.นายสุวิทย์

จิตสันติ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นางเสาวรัตน์

ยศธิศักดิ์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. สิบเอกบุญชู

มลวัง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระครูนิรันตร์เสลคุณ

 

กรรมการผู้แทนฝ่ายสงฆ์

8. พระปลัดประยูร

ฐิติโก

กรรมการผู้แทนฝ่ายสงฆ์

9. นายวิสากรณ์

บุญวัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายประพันธ์

รักษารมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นายเสกศักดิ์

เจริญสม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นายเนรมิตร์

เชียงศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นายจิรภัทร

บุญรามณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นางสาวพรพิมล

ทองสุขงาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.         นางปราณี ลายสือ
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ