ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

                  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์

             1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม    ใฝ่เรียนรู้ 
          มีความสามารถในการสื่อสาร    การคิด     การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีจิตสาธารณะและทำคุณให้แผ่นดิน
    2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีสุนทรียภาพและ
 มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี                     
    3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู่คุณภาพระดับสากล
    4.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล