ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

ปรัชญาโรงเรียน
รู้ดี    มีความคิด   ผลิตได้   รับใช้สังคม
 

วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล  ภายในปี  2559