ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
มณฑปพระพุทธบาท หมายถึง  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี
                                                     ซึ่งมี มณฑปพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์

 

สัมผัสกัน             หมายถึง       ความร่วมมือร่วมใจกันทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน ในอันที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดแก่ส่วนรวมในทุกๆด้าน

 

รัศมียอดมณฑป         หมายถึง        ความเจริญรุ่งเรืองอันเกิดจากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายและความรุ่งเรืองแห่งปัญญา